تغییرات نرخ ارز

مشتری گرامی به علت تغییرات پی در پی نرخ ارز در سال 99 قیمت تمامی اقلام تغییر خواهد داشت ....لطفا پس از تکمیل سفارش منتظر تاییده قیمت از طرف بتاژن بمانید.

محیط کشت میکروبیمقایسه کالا (0)


Ibresco i23006 Agar Bacteriological 500gr

Ibresco i23006 Agar Bacteriological 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

720,000تومان

Ibresco i23024 Brilliant Green Bile Agar; BGBA 500gr

Ibresco i23024 Brilliant Green Bile Agar; BGBA 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

600,000تومان

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 100gr

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

173,000تومان

Ibresco i23027 Brucella Broth 100gr

Ibresco i23027 Brucella Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

173,000تومان

Ibresco i23028 Listeria Inrichment Broth 100gr

Ibresco i23028 Listeria Inrichment Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

160,000تومان

Ibresco i23044 Yersinia (CIN) Agar 100gr

Ibresco i23044 Yersinia (CIN) Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

173,000تومان

Ibresco i23045 Columbia Agar Base 100gr

Ibresco i23045 Columbia Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

204,000تومان

Ibresco i23046 Columbia Blood Agar Base 100gr

Ibresco i23046 Columbia Blood Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

215,000تومان

Ibresco i23061 EC Medium Broth 100gr

Ibresco i23061 EC Medium Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

120,000تومان

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 500gr

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

640,000تومان

Ibresco i23068 Eosin Methylene Blue Agar,Levine(EMB Agar, Levine) 100gr

Ibresco i23068 Eosin Methylene Blue Agar,Levine(EMB Agar, Levine) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

105,000تومان

Ibresco i23072 HektoenEntericAgar 100gr

Ibresco i23072 HektoenEntericAgar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

219,000تومان

Ibresco i23073 Helicobacter pylori Selective Medium Base 500gr

Ibresco i23073 Helicobacter pylori Selective Medium Base 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

710,000تومان

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth 100gr

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

120,000تومان

Ibresco i23083 LB Agar 500gr

Ibresco i23083 LB Agar 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

480,000تومان

Ibresco i23084 LB broth 100gr

Ibresco i23084 LB broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

171,000تومان

Ibresco i23114 MRS Agar 100gr

Ibresco i23114 MRS Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

171,000تومان

Ibresco i23117 MRS Broth 100gr

Ibresco i23117 MRS Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

151,000تومان

Ibresco i23138 PhenolRedBrothBase 500gr

Ibresco i23138 PhenolRedBrothBase 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

460,000تومان

Ibresco i23161 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) with Chloramphenico 500gr

Ibresco i23161 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) with Chloramphenico 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

650,000تومان

Ibresco i23163 Sabouraud Dextrose Broth (SDB) 100gr

Ibresco i23163 Sabouraud Dextrose Broth (SDB) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

173,000تومان

Ibresco i23164 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 100gr

Ibresco i23164 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

173,000تومان

Ibresco i23167 SeleniteBrothSelenite F BrothTwinPack 100gr

Ibresco i23167 SeleniteBrothSelenite F BrothTwinPack 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

173,000تومان

Ibresco i23170 SIM 100gr

Ibresco i23170 SIM 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

215,000تومان

Ibresco i23174 SS Agar Salmonella Shigella Agar 500gr

Ibresco i23174 SS Agar Salmonella Shigella Agar 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

510,000تومان

Ibresco i23183 Triple Sugar Iron agar (TSI agar) 100gr

Ibresco i23183 Triple Sugar Iron agar (TSI agar) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

131,000تومان

Ibresco i23189 Tryptic Soy Broth (TSB) 100gr

Ibresco i23189 Tryptic Soy Broth (TSB) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

160,000تومان

Ibresco i23191 Violet Red Bile Agar 100gr

Ibresco i23191 Violet Red Bile Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

127,000تومان

Ibresco i23193 Violet Red Bile Glucose Agar(VRBGA) 100gr

Ibresco i23193 Violet Red Bile Glucose Agar(VRBGA) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

138,000تومان

Ibresco i23201 YPD Agar Yeast Extract Peptone Dextrose Agar 500gr

Ibresco i23201 YPD Agar Yeast Extract Peptone Dextrose Agar 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

520,000تومان

نمايش 1 تا 30 از 74 (3 صفحه)