تعطیلات فروشگاه الکترونیک بتاژن

بدین وسیله به اطلاع کلیه عزیزان می رسانیم مورخ 22/12/1398 الی 15/01/1399 فروشگاه اینترنتی بتاژن بعلت تعطیلات نوروزی تعطیل می باشد.

لازم به توضیح است در این مدت کلیه سفارشات شما قابل ثبت می باشد ولی ارسال سفارشات در روزهای بعد از تعطیلات  انجام خواهد شد.

سال خوشی را همراه با تن درستی و سلامت برای شما آرزومندیم...


محیط کشت میکروبیمقایسه کالا (0)


 Ibresco i23188 TSA 500gr کازو آگار

Ibresco i23188 TSA 500gr کازو آگار

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

480,000تومان

Ibresco i23006 Agar Bacteriological 500gr

Ibresco i23006 Agar Bacteriological 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

720,000تومان

Ibresco i23024 Brilliant Green Bile Agar; BGBA 500gr

Ibresco i23024 Brilliant Green Bile Agar; BGBA 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

480,000تومان

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_   BR ILA Broth_ Brilliant  Green Bile Lactose Broth (bgblb) 500gr

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

530,000تومان

Ibresco i23027 Brucella Broth 100gr

Ibresco i23027 Brucella Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

140,000تومان

Ibresco i23028 Listeria Inrichment Broth 100gr

Ibresco i23028 Listeria Inrichment Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

127,000تومان

Ibresco i23044 Yersinia (CIN) Agar 100gr

Ibresco i23044 Yersinia (CIN) Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

140,000تومان

Ibresco i23045 Columbia Agar Base 100gr

Ibresco i23045 Columbia Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

160,000تومان

Ibresco i23046 Columbia Blood Agar Base 100gr

Ibresco i23046 Columbia Blood Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

171,000تومان

Ibresco i23061 EC Medium Broth 100gr

Ibresco i23061 EC Medium Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

94,000تومان

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 500gr

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

490,000تومان

Ibresco i23068 Eosin Methylene Blue Agar,Levine(EMB Agar, Levine) 100gr

Ibresco i23068 Eosin Methylene Blue Agar,Levine(EMB Agar, Levine) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

78,000تومان

Ibresco i23072 HektoenEntericAgar 100gr

Ibresco i23072 HektoenEntericAgar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

184,000تومان

Ibresco i23073 Helicobacter pylori Selective Medium Base 500gr

Ibresco i23073 Helicobacter pylori Selective Medium Base 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

550,000تومان

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth 100gr

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

940,000تومان

Ibresco i23083 LB Agar 500gr

Ibresco i23083 LB Agar 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

350,000تومان

Ibresco i23084 LB broth 100gr

Ibresco i23084 LB broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

87,000تومان

Ibresco i23114 MRS Agar 100gr

Ibresco i23114 MRS Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

140,000تومان

Ibresco i23117 MRS Broth 100gr

Ibresco i23117 MRS Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

120,000تومان

Ibresco i23161 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) with Chloramphenico 500gr

Ibresco i23161 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) with Chloramphenico 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

490,000تومان

Ibresco i23163 Sabouraud Dextrose Broth (SDB) 100gr

Ibresco i23163 Sabouraud Dextrose Broth (SDB) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

140,000تومان

Ibresco i23164 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 100gr

Ibresco i23164 Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

138,000تومان

Ibresco i23167 SeleniteBrothSelenite F BrothTwinPack 100gr

Ibresco i23167 SeleniteBrothSelenite F BrothTwinPack 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

140,000تومان

Ibresco i23170 SIM 100gr

Ibresco i23170 SIM 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

138,000تومان

Ibresco i23174 SS Agar Salmonella Shigella Agar 500gr

Ibresco i23174 SS Agar Salmonella Shigella Agar 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

480,000تومان

Ibresco i23189 Tryptic Soy Broth (TSB) 100gr

Ibresco i23189 Tryptic Soy Broth (TSB) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

129,000تومان

Ibresco i23191 Violet Red Bile Agar 100gr

Ibresco i23191 Violet Red Bile Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

109,000تومان

Ibresco i23199 Yeast Extract Agar 100grیست اکسترکت

Ibresco i23199 Yeast Extract Agar 100grیست اکسترکت

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

870,000تومان

Ibresco i23204 YGC Agar 100gr

Ibresco i23204 YGC Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

120,000تومان

Ibresco i23249 MRVP 100gr

Ibresco i23249 MRVP 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

85,000تومان

نمايش 1 تا 30 از 58 (2 صفحه)