توجه

مشتری گرامی  بعلت اختلال موقتی در سیستم درگاه بانک ،  لطفا تا اطلاع ثانوی از مرور گری غیر از مرورگر کروم برای خرید از سایت و اتصال به درگاه بانک استفاده نمایید.

همچنین با توجه به افزایش قیمت بعضی از اقلام در ابتدای سال 1401 لطفا قبل از هر گونه پرداخت با ما تماس حاصل فرمایید.


.با تشکر از همکاری شما

محیط کشت میکروبیمقایسه کالا (0)


Ibresco Amphotericin B 100mg

Ibresco Amphotericin B 100mg

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

0تومان

موجود نیست

Ibresco Amphotericin B 1gr

Ibresco Amphotericin B 1gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

0تومان

موجود نیست

Ibresco Campylobacter Selective Supplement 4vial

Ibresco Campylobacter Selective Supplement 4vial

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

470,000تومان

موجود نیست

Ibresco Carbosynth Imipenem monohydrate 1gr

Ibresco Carbosynth Imipenem monohydrate 1gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

3,437,500تومان

Ibresco Carbosynth Kanamycin Sulfate 1gr

Ibresco Carbosynth Kanamycin Sulfate 1gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

300,000تومان

موجود نیست

Ibresco Helicobacter pylori Supplement 4vial

Ibresco Helicobacter pylori Supplement 4vial

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

0تومان

موجود نیست

Ibresco i23006 Agar Bacteriological 500gr

Ibresco i23006 Agar Bacteriological 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

875,000تومان

موجود نیست

Ibresco i23019 Bile Salts Mixture #3 100gr

موجود نیست

Ibresco i23024 Brilliant Green Bile Agar; BGBA 500gr

Ibresco i23024 Brilliant Green Bile Agar; BGBA 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

1,296,100تومان

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 100gr

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

440,700تومان

موجود نیست

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 500gr

Ibresco i23025 Brilliant Green Bile Broth 2% BGBB_ BR ILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb) 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

1,495,000تومان

موجود نیست

Ibresco i23027 Brucella Broth 100gr

Ibresco i23027 Brucella Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

440,700تومان

موجود نیست

Ibresco i23028 Listeria Inrichment Broth 100gr

Ibresco i23028 Listeria Inrichment Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

448,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23044 CIN Agar,Yersinia  Selective Agar Base; CefsulodinIrgasan® Novobiocin Agar Base 100gr

Ibresco i23044 CIN Agar,Yersinia Selective Agar Base; CefsulodinIrgasan® Novobiocin Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

611,000تومان

موجود نیست

Ibresco i23044 CIN Agar,Yersinia  Selective Agar Base; CefsulodinIrgasan® Novobiocin Agar Base 500gr

Ibresco i23044 CIN Agar,Yersinia Selective Agar Base; CefsulodinIrgasan® Novobiocin Agar Base 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

2,145,000تومان

موجود نیست

Ibresco i23045 Columbia Agar Base 100gr

Ibresco i23045 Columbia Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

373,100تومان

موجود نیست

Ibresco i23046 Columbia Blood Agar Base 100gr

Ibresco i23046 Columbia Blood Agar Base 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

383,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23058 DRBC Agar Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar 100gr

Ibresco i23058 DRBC Agar Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

362,700تومان

موجود نیست

Ibresco i23061 EC Medium Broth EC Broth 100gr

Ibresco i23061 EC Medium Broth EC Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

331,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23061 EC Medium Broth EC Broth 500gr

Ibresco i23061 EC Medium Broth EC Broth 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

984,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 100gr

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

318,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 500gr

Ibresco i23063 EE Broth, Mossel; E nterobacteriaceae E nrichment Broth,Mossel,Buffered Brilliant Green Bile Glucose Broth 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

1,312,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23064 Egg Yolk Agar Base, Modified 100gr

Ibresco i23064 Egg Yolk Agar Base, Modified 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

305,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23068 Eosin Methylene Blue Agar,Levine(emb agar, Levine) 100gr

Ibresco i23068 Eosin Methylene Blue Agar,Levine(emb agar, Levine) 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

292,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23072 HektoenEntericAgar 100gr

Ibresco i23072 HektoenEntericAgar 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

387,400تومان

موجود نیست

Ibresco i23073 Helicobacter pylori Selective Medium Base 500gr

Ibresco i23073 Helicobacter pylori Selective Medium Base 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

1,402,700تومان

موجود نیست

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB 100gr

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB 100gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

318,500تومان

موجود نیست

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB 500gr

Ibresco i23076 Lauryl Sulfate Broth-LSB-LTB 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

989,330تومان

Ibresco i23083 LB agar 100gr (Abm )

Ibresco i23083 LB agar 100gr (Abm )

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

310,700تومان

موجود نیست

Ibresco i23083 LB Agar 500gr

Ibresco i23083 LB Agar 500gr

با افتخار کالای با کیفیت محصول" شرکت ایبرسکو" ساخت ایران تمامی محصولات عرضه شده توسط ایبرسکو دارای ب..

1,085,500تومان

نمايش 1 تا 30 از 178 (6 صفحه)